ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  

Адвокатският хонорар е нормативно определен в неговите минимални размери от Наредба № 1 от 9 юли 2004 г.за минималните размери на адвокатските възнаграждения, публикувана в Държавен вестник бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм. Държавен вестник бр.2 от 9 януари 2009 г. Конкретният размер на възнаграждението се договаря между адвоката и клиента и зависи от материалния интерес на конкретния казус, сложността на случая и времето и усилията отделени от адвоката за неговото решаване.