ПРАВНИ УСЛУГИ

Дейността ни е насочена най-вече в областта на гражданското,  трудовото, облигационното, вещното и търговското право. За осигуряване на пълна и адекватна защита на интересите на клиентите си ние осъществяваме пълно правно обслужване и процесуално представителство пред всички български съдилища и арбитражни институции. За улеснение  и като постоянна грижа за интересите на  нашите клиенти- търговски дружества, предлагаме и  сключване на договор на абонаментен принцип, който ще гарантира непрекъсната юридическа експертиза и помощ във всички оперативни аспекти на тяхната ежедневна дейност

 СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:

 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;
 • Процесуално представителство в съдебно – изпълнителното производство;
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
 • Изготвяне на договори;
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел.

 

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 • Регистрация  на търговско дружество, както и анализ и предложение за  най – подходящата форма на дружество с оглед спецификата на вашата дейност;
 • Вписване на апорти и консултации относно оптимизация дейността на търговеца;
 • Вписване на промени в правноорганизационната форма  на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване на клонове;
 • Сделки с търговско предприятие, прехвърляне на активи и пасиви, управление на рискове, експертиза при кредитни правоотношения;
 • Изготвяне на договори и документи, свързани с ежедневната оперативна дейност  на търговеца;
 • Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съда и арбитражни съдилища относно търговски спорове;
 • Водене на преговори, сътрудничество при решаване на спорове, сключване на споразумения;
 • Несъстоятелност;
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества.

 

ДАНЪЧНО ПРАВО

 • Правни консултации по данъчно-правни въпроси;
 • Данъчно планиране;
 • Регистация и пълно обслужване на дружества зад граница, включително и в офшорни зони;
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на данъчни дела.

 

ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

 • Сделки с недвижими имоти и вещни права;
 • Делба на недвижим имот;
 • Придобиване право на собственост по давност и чрез други способи;
 •  Дела за възстановяване на нарушено владение и собственост;

 

 • Учредяване и заличаване на ипотека;
 • Обслужване на сделки с автомобили (МПС) и други вещи.
 • Представителство пред съда във връзка с оспорване, изменение, прекратяване и разваляне на  на договори.

 

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси;
 • Представителство по бракоразводни дела и дела за родителски права;
 • Изготвяне на завещания.

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 • Процесуално представителство пред държавни и общински органи;
 • Обжалване на наказателни постановления на различни органи;
 • Обжалване на административни актове;
 • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ;
 • Консултации по ЗУТ във връзка с териториално - устройствени планове и регулация.
 • Консултации по ЗОП и участия в  процедури.

 

ТРУДОВО ПРАВО

 • Изготвяне на индивидуални трудови договори, анекси, длъжностни характеристики, споразумения, заповеди на работодателя, протоколи, решения, правилници за вътрешния ред и други;
 • Консултации и изготвяне на документи по прекратяване на трудови правоотношения, предизвестия, заповеди, протоколи за извършване на подбор, изплащане на обезщетения;
 • Консултации във връзка с налагане на дисциплинарни наказания, уволнения,  реализиране на имуществена и дисциплинарна отговорност;
 • Съдействие, консултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове, както и процесуално представителство пред съд за водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и други трудови спорове.